Contact met thuis

Contact tussen school en thuis vinden wij van wezenlijk belang voor het optimaal functioneren van de leerlingen. In alle leerjaren heeft iedere klas een eigen mentor/ coach (in een aantal gevallen zelfs twee) of teamleider/ leerjaarcoördinator die het eerste aanspreekpunt is. Individuele gesprekken op afspraak met de mentor/ coach, docent, lob coördinator, teamleider/ leerjaarcoördinator of met de locatieleiding zijn het hele schooljaar door mogelijk. Daarnaast is er een aantal vaste momenten in het jaar waarop we contact hebben met ouders/verzorgers, zoals besprekingen met de docent n.a.v. het rapport, ouderavonden of in sommige gevallen een huisbezoek.

Ouders of verzorgers zijn vertegenwoordigd in onze medezeggenschapsraad en de ouderraad.