Leerlingzorg

De school is er om te leren. Wij vinden het belangrijk dat de leerling zich daar goed ontwikkelt en een eigen plek in de samenleving weet te vinden. CSG Ulbe van Houten wil dat ‘leerproces’ zo goed mogelijk begeleiden. De eerste begeleider is de mentor. Daarnaast kennen wij begeleiders met speciale taken die nauw samenwerken met de vakdocenten. De begeleiding is er onder andere op gericht dat leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen.

Vormen van begeleiding

Op CSG Ulbe van Houten worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden.

  • Mentoraat
  • Dyslexiebegeleiding
  • Loopbaanbegeleiding
  • Counseling
  • Kanjertraining (binnen het vak Skills)
  • Faalangstreductietraining
  • Zorgadviesteam
  • Huiswerkbegeleiding

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor vmbo met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de leerlingen voldoen aan de criteria die de overheid hiervoor opgesteld heeft.

Heeft u vragen over de leerlingzorg?

Voor vragen over de leerlingenzorg op onze school kunt u terecht bij de zorgcoördinator: 
Mevr. W. Wieling
T (0518) 401 447
w.wieling@csgulbevanhouten.nl

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

CSG Ulbe van Houten werkt op het terrein van de leerlingenzorg nauw samen met de andere scholen in de regio binnen het Samenwerkingverband Fryslân-Noard. 

Voor verdere informatie: www.swvfryslan-noard.nl