Leerlingondersteunig

Ondersteuningsstructuur Ulbe van Houten

 

 

Overzicht functionarissen

 

Zorgcoördinator

Mevr. W. Wieling
T (0518) 401 447
w.wieling@csgulbevanhouten.nl

De zorgcoördinator geeft leiding aan de ondersteuningsstructuur van de Ulbe van Houten en is het centrale aanspreekpunt voor alle aspecten die de ondersteuningsstructuur betreffen, zowel binnen als buiten de school.

Orthopedagoog/Psycholoog

Op de locaties zijn enkele orthopedagogen actief van het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, die de school en de ouders ondersteunen bij vragen over de ontwikkeling van leerlingen.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problemen en ondersteunt ouders bij opvoedingsvragen.

Jeugdverpleegkundige

Op de locaties zijn verschillende jeugdverpleegkundigen van de GGD actief, die gezondheid en welbevinden van de leerlingen onderzoeken en ondersteunen.

Mentor / Coach

De mentor / coach zorgt voor alle leerlingen in een klas en is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouder(s)/ verzorger(s). Verder houdt de mentor de leerresultaten bij, signaleert problemen in de klas en bemiddelt als dat nodig is.

LOB-coördinator

De LOB-coördinator speelt een centrale rol bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding en ondersteunt bij de keuze van profiel en vervolgstudie.

Dyslexiecoach

De dyslexiecoach begeleidt en adviseert leerlingen met dyslexie. De docenten die met dyslectische leerlingen werken, worden ondersteund in de wijze waarop zij het best kunnen anticiperen op de dyslexie.

Counselor

De counselor begeleidt en adviseert leerlingen als ze problemen ondervinden in hun persoonlijk functioneren binnen en/of buiten de school.

Faalangstreductietrainer

De faalangstreductietrainer is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met faalangst en/of examenvrees.

Verzuimcoach

De verzuimcoach houdt het verzuim van leerlingen in de gaten. Zij voorziet mentoren wekelijks van een verzuimoverzicht en adviseert hen over het verzuim. Bij bovenmatig ongeoorloofd verzuim, nodigt zij de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) uit voor het verzuimspreekuur van de Leerplichtambtenaar.

 

 

 

Begeleiding van leerlingen

De begeleiding van leerlingen is grotendeels in handen van de mentoren. Iedere klas heeft een mentor. Leerlingen die een persoonlijk probleem hebben, kunnen daarover met de mentor praten. Ze kunnen ook een gesprek aanvragen met een leerlingenbegeleider. De leerlingenbegeleider kan voor de leerling een luisterend oor zijn en kent de weg als er andere hulp nodig is.

Ook GGD Fryslân is betrokken bij onze school. Leerlingen en verzorgers kunnen tijdens het spreekuur op school of telefonisch vragen stellen over gezondheid, school, thuissituatie of opvoeding.

 

Zorgteam

Leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel terrein komen doorgaans terecht bij het zorgteam. In dit team zitten de teamleiders, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en de schoolpastor.

 

In het zorgteam wordt besproken hoe de leerling het best kan worden geholpen. Daarbij kan ook een beroep worden gedaan op de schoolpsycholoog, de schoolarts, de schoolverpleegkundige, de politie en de leerplichtambtenaar.

 

Schoolarts

In klas 1 Vmbo en klas 2 Havo/Atheneum wordt een gezondheidsonderzoek uitgevoerd door de schoolarts of de verpleegkundige.

Daarnaast hebben zij de gelegenheid een medisch onderzoek aan te vragen. Voor persoonlijke zaken kan men een afspraak maken. Telefoonnummers van arts en verpleegkundigen zijn te vinden achterin de schoolgids bij Contactgegevens.

 

Jongerenwerk op Campus Middelsee

De jeugd- en jongerenwerkers in de gemeente Waadhoeke zijn verbonden met de Campus. Voor de Ulbe maken ze deel uit van het Zorg advies Team. Meer informatie over jongerenwerk vindt u op de website.

 

Schoolmaatschappelijk werk

Problemen die de thuis- en schoolsituatie raken zijn soms aanleiding om een gesprek aan te vragen met de schoolmaatschappelijk werker. Voor onze school is dat D. Ramautar. De contactgegevens zijn te vinden achterin de schoolgids.

 

GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar. De jeugdgezondheidszorg ondersteunt de school bij gezondheidsprojecten en wanneer er leerlingen zijn die extra gezondheidszorg nodig hebben.

Ouder(s)/verzorger(s), jongeren of de school (in overleg met ouder(s)/verzorger(s)) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Voor algemene vragen over opvoeding of gezondheid kunt u bellen met de CJG Advieslijn 0900 2541 254. Meer info vindt u op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl/jgz.

Teamleiders

De teamleiders behartigen de dagelijkse gang van zaken en alle leerlingenzaken en ondersteunen de mentoren in het begeleiden van de leerlingen. De teamleiders maken deel uit van de schoolleiding en kunnen de directie vertegenwoordigen.

 

Maatwerk

Een leerling kan allerlei problemen tegenkomen. Deze leerlingen willen we zo goed mogelijk helpen. Dat gebeurt binnen de Maatwerk-uren. Op basis van hun cijfers kan de docentenvergadering besluiten een leerling voor een bepaalde periode extra ondersteuning aan te bieden voor een bepaald vak. Op deze wijze komt de leerling als het goed is weer op niveau en kan mee draaien zoals dat zou moeten. Wanneer het met het huiswerk niet wil vlotten – door welke omstandigheid dan ook - is er de mogelijkheid Studiepunt! te volgen: een uur huiswerk maken op school onder begeleiding van een docent.

 

 

 

Extra hulp

 

Dyslexie

Uit de resultaten van testen blijkt soms dat een leerling mogelijk dyslectisch is. Een dyslectische leerling kan extra tijd krijgen bij toetsen, examens of andere ondersteuning, zoals grootschrift e.d.. Dit alles gebeurt onder expertise van een dyslexiecoach.

 

Faalangstreductietraining

Het kan zijn dat een leerling zich onzeker voelt, zenuwachtig is voor spreekbeurten en proefwerken etc. Deze gevoelens kunnen invloed hebben op de studieresultaten. Gespecialiseerde docenten geven voor deze leerlingen een faalangstreductietraining, zodat ze zelfverzekerder worden.

 

Omgaan met examenvrees

Deze cursus lijkt op de faalangstreductietraining. Leerlingen uit klas 4 kunnen aan deze cursus deelnemen om beter te leren omgaan met de spanningen die een examen of schoolonderzoek met zich meebrengt.

 

Kanjertraining

Standaard binnen het vak Skills wordt de kanjertraining gegeven. Deze training biedt de leerling oefening en inzicht in bepaalde situaties en helpt hem om zich te handhaven in deze situaties. Leerlingen worden kanjers die op de juiste wijze voor zichzelf kunnen opkomen en grenzen kunnen stellen.

 

Repetitie inhaaluur

Leerlingen die een repetitie gemist hebben, kunnen deze op een vast tijdstip in de week inhalen.

N.B. De school biedt deze mogelijkheden om leerlingen te helpen die extra hulp nodig hebben. In principe is deze hulp vrijwillig. Als een leerling zich voor een bepaald programma aanmeldt, is deelname verplicht. In ieder geval totdat de docent, in overleg met de leerling en met de ouders, verdere voortzetting niet meer nodig acht.

 

Rebound

Soms is het nodig dat een leerling een tijdje in een andere omgeving dan de klas wordt begeleid. Vaak liggen meerdere conflicten daaraan ten grondslag. In ons samenwerkingsverband is er dan de mogelijkheid om voor een bepaalde periode naar de Reboundklas in Leeuwarden te gaan.

De bedoeling is wel dat zo’n leerling weer terugkeert naar onze school.

 

Passend Onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent, dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek, als de begeleidingsbehoefte van het kind onze mogelijkheden te boven gaat.

Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden. Op onze website vindt u het Ondersteuningsprofiel van onze school. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen. Voor specifieke vragen over dit onderwerp vragen we u contact op te nemen met de Coördinator leerlingenzorg.

Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere school van Voortgezet onderwijs kan worden geboden, maar wel in een van onze scholen van Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, dan moet hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven.

 

De school waar een leerling wordt aangemeld gaat in overleg met de ouders over welke speciale school passend onderwijs aan de leerling kan bieden. Om tot zo’n school te worden toegelaten is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een onafhankelijke commissie binnen het Samenwerkingsverband bepaalt op grond van aan te leveren informatie of de leerling toelaatbaar is tot de gevraagde vorm van speciaal onderwijs.

Vervolgens kan de leerling worden aangemeld bij de school voor speciaal onderwijs. Deze school geeft vervolgens aan of de leerling kan worden toegelaten. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

 

Leerwegondersteunend (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO)

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor vmbo met leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo). Om voor Lwoo of Praktijkonderwijs (PrO) in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan bepaalde criteria. Voor Lwoo zijn die vastgesteld door het samenwerkingsverband Fryslân-Noard, voor PrO staan deze in de wet. De procedure voor de aanvraag van Lwoo of PrO vindt u op de website van Samenwerkingsverband Fryslân Noord.

 

 

Decanaat

De schooldecaan houdt zich in de eerste plaats bezig met het begeleiden van leerlingen waar het hun studie- en beroepskeuze betreft. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een web based programma: Droomloopbaan. Deze begeleiding vindt hoofdzakelijk plaats in de bovenbouw omdat aan het einde daarvan een keuze gemaakt moet worden. De 2e klas zal een leerweg moeten kiezen met de daarbij passende vakken. Om ze daarbij te helpen volgen de leerlingen van de 2e klassen een kort programma voor keuzebegeleiding binnen het vak SKILLS.

De 3e klas VMBO zal naast een sector ook een examenpakket moeten kiezen. Zij volgen daarom een kort programma voor keuzebegeleiding. In de 4e klassen wordt toegewerkt naar een definitieve studie en/of beroepskeuze. Dit betekent dat er naast informatie over het vervolgtraject ook veel gesprekken gevoerd worden.

De decaan kan behalve informatie over studie en beroep ook inlichtingen geven over de financiële studiekosten/-steun, of bemiddelen bij het verkrijgen van die inlichtingen.

 

Volgen van de leerling

Voordat uw kind bij ons op school komt, vindt er een gesprek plaats met de basisschool. Hier komen onder andere de resultaten van uw kind ter sprake. Ook op de Ulbe worden de resultaten van uw kind bijgehouden. Eens in de ± 9 lesweken worden deze uitkomsten besproken tijdens de docentenvergadering.

Als het niveau van de leerling is gedaald, ondernemen we actie. Tijdens het spreekuur na een bespreking krijgen ouders de gelegenheid om over extra hulp te praten. De leerling kan bijvoorbeeld leerondersteuning binnen Maatwerk krijgen. Mocht dit niet afdoende zijn dan worden andere afspraken gemaakt.

Via de magisterknop op onze website kunnen alle ouders zelf de leerresultaten en het absentieoverzicht van hun kind bekijken. Hiertoe krijgen alle ouders aan het begin van het cursusjaar een gebruikersnaam en een persoonlijke inlogcode. Een leerling krijgt twee keer per jaar een rapport/cijferlijst mee naar huis.

In klas 1 en ook in andere leerjaren worden de leerlingen bevraagd naar hun welbevinden op school. Ook ouders kunnen worden benaderd met het verzoek deel te nemen aan verschillende enquêtes over school. We hopen zo een goed beeld te krijgen van het functioneren van de school en er ons voordeel mee te doen. 16

 

Het volgende wordt in het leerling-dossier bewaard:

• Inschrijfformulier + het verslag van het gesprek met de basisschool.

• Verslag van het huisbezoek (vindt in de 1e klas plaats)

• Eventuele extra ondersteuning

 

Het leerling dossier is alleen toegankelijk voor de inspectie, directie, de teamleider en de mentor. Als ouder heeft u recht op inzage in het dossier van uw kind. Aan het eind van elk schooljaar wordt door de mentor het leerling-dossier aangevuld met informatie die de nieuwe mentor moet weten. Bij de overgang van de leerling naar een andere school worden de gegevens van de leerling uit het dossier alleen doorgegeven aan de nieuwe school als de ouders daar toestemming voor geven.

De gegevens in het dossier worden daarna vernietigd. Uitgezonderd de examenresultaten en de cijferlijsten.

Aan het eind van een schooljaar wordt in de rapportvergadering bepaald of een leerling aan de overgangsnormen heeft voldaan. De overgangsnormen worden jaarlijks gepubliceerd op de website.

 

Te laat en absentie

Wanneer een leerling te laat komt, meldt deze zich bij de conciërge. Mocht een leerling regelmatig te laat zijn, dan neemt de mentor contact op met thuis. Als een leerling zonder geldige reden herhaaldelijk te laat komt, blijft de leerling op een middag op school om extra werk te doen. Waar nodig is er overleg met de leerplichtambtenaar of wordt een leerling opgeroepen voor het verzuimspreekuur.

De school streeft ernaar om het aantal absenten laag te houden. Daarom vragen we van de ouders om bezoeken aan tandarts, orthodontist en dergelijk zoveel mogelijk buiten de lessen te plannen. Bij ziekte wordt een ouder verzocht naar school te bellen om de afwezigheid te melden. Leerlingen die afwezig waren tijdens een toets kunnen gebruik maken van het repetitie-inhaal uur. De school hanteert een meldprotocol.

Heeft u vragen over de leerlingondersteuning?

Voor vragen over de leerlingondersteunig op onze school kunt u terecht bij de zorgcoördinator: 
Mevr. W. Wieling
T (0518) 401 447
w.wieling@csgulbevanhouten.nl

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

CSG Ulbe van Houten werkt op het terrein van de leerlingondersteuning nauw samen met de andere scholen in de regio binnen het Samenwerkingverband Fryslân-Noard. 

Voor verdere informatie: www.swvfryslan-noard.nl