Ouderraad

Op de Ulbe van Houten vinden we de betrokkenheid van ouders bij de school erg belangrijk. Ouders kunnen lid worden van de vereniging van de school. Daarnaast is er op school een oudercommissie. Ouders van leerlingen kunnen zitting nemen in deze commissie.

De oudercommissie bestaat uit één of twee leden per dorp waar uit wij onze leerlingen ontvangen. De leden kunnen uw belangen behartigen. Daarnaast wordt de oudercommissie advies gevraagd door de medezeggenschapsraad en de directie. Natuurlijk kunt u zich ook verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. We vinden het belangrijk dat ouders mee werken in de school. We kunnen als school niet zonder de inzet van ouders. Onze mediatheek draait bijvoorbeeld gedeeltelijk op de inzet van ouders.

Wat verwachten wij van ouder(s)/verzorger(s)?

Een goede opleiding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school, de leerling en van de ouders/verzorgers. We verwachten dat ouders/verzorgers hun kind stimuleren om het beste uit zichzelf te halen, dat ze het kind ondersteunen bij het huiswerk en dat ze mee werken met de school.

Hier de rechten en plichten van ouder(s)/verzorger(s) kort op een rijtje:

  • Ouders dienen ervoor te zorgen dat boeken (zie schoolgids hfdst. 13 financiën, over boekenfonds)  en andere leermiddelen beschikbaar worden gesteld voor hun kind.
  • Ouders dienen er zorg voor te dragen dat hun kind naar school gaat en moeten verzuim door ziekte op school melden.
  • De school heeft de plicht alle gegevens van elk kind zorgvuldig te beheren. Voordat deze gegevens aan een ander mogen worden doorgegeven moeten ouders daarvan op de hoogte worden gesteld en toestemming hebben gegeven. Ouders hebben recht op inzage in het leerlingendossier van hun kind.